โครงการเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

slide1
slide2


  จุดเด่นของหลักสูตร

  • หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดทฤษฎี ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจาก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ในสาขาวิชา
  • หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่ทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • หลักสูตรนี้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการวิเคราะห์วิจัยที่ไม่ใช้ คณิตศาสตร์ และสถิติขั้นสูง
  • ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะ

สำนักงานอธิการบดี

สถาบัน / ศูนย์

สำนัก / อื่นๆ